Werken aan een duurzame CO2-neutrale wereld

Vastbesloten bij te dragen aan een leefbare planeet, zet Nexans zich in voor de doelstelling van een CO2-neutrale wereld tegen 2030. We verminderen onze CO2-uitstoot, reduceren afval en verlagen energieverbruik. Als wereldleider dragen onze producten en oplossingen actief bij aan de duurzame elektrificatie van de wereld.

De duurzame energiesnelweg

De duurzame energiesnelweg, het geheel van onderzeese en landverbindingen tussen de landen, gaat bepalend zijn voor de wereld van morgen. Een meer elektriciteitsgedreven wereld waarin het energieverbruik in 10 jaar met 40% zal toenemen en waarbij de productie van hernieuwbare energie in 2030 zal zijn verdubbeld. Een wereld die zich zorgen maakt over de klimaatverandering zonder af te zien van elektriciteit, waarvoor dus meer kabels nodig zijn. Kabels die bestemd zijn voor hernieuwbare energiebronnen, afhankelijk van hun specifieke geografische kenmerken: grootschalige windmolenparken in de Noordzee, waterkrachtcentrales in Noorwegen en wereldwijd zonne-energie.

Nexans, betrokken bij het klimaat

De Groep is sinds 2008 lid van het Global Compact van de VN en heeft de SDG's (duurzameontwikkelingsdoelstellingen) als speerpunt opgenomen in haar MVO-strategie. Dit geldt met name voor SDG 9 (Industrie, Innovatie en Infrastructuur), SDG 12 (Verantwoorde consumptie en productie) en SDG 13 (Klimaatactie). Nexans heeft zich ertoe verbonden bij te dragen aan een CO2-neutrale wereld in 2030, in overeenstemming met de doelstelling van de klimaatakkoorden van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

Behoud van de planeet

Ambitieuze plannen om het milieu te beschermen.

Het beheer, het respect voor en de bescherming van het milieu zijn wereldwijd geïntegreerd in al onze fabrieken. Het wordt geleid door de afdeling Industrial Operations en de behorende QHSE-afdeling en voldoet aan de wettelijke bepalingen en milieueisen van Nexans:

 • Inzet van milieucertificeringsprogramma: ISO 14001;
 • Het gebruik van energie en natuurlijke grondstoffen controleren en verminderen;
 • Het voorkomen van risico's op vervuiling ten gevolge van onze activiteiten en vermindering van de CO2-voetafdruk;
 • Vermindering en beter hergebruik van het geproduceerde afvalvolume.

Voortdurende verbetering

Als onderdeel van het continue verbeteringsprogramma van de fabrieken, dat wordt aangestuurd door het CSR Environment and Products Committee en geleid door de Milieumanager van de Groep, heeft Nexans een aanvullend evaluatie- en certificatieproces van de milieuprestaties laten uitvoeren volgens ISO 14001. Dit is een externe certificering met internationaal overeengekomen normen die criteria en een nauwkeurig kader aanreikt voor ondernemingen die een effectief milieubeheersysteem willen opzetten. Bij dit proces worden de fabrieken betrokken via een netwerk van aanspreekpunten en managers.

Lean Productie-methodologie

Deze methodologie, ook bekend onder de naam Nexans Excellence Way (NEW), is opgenomen in de beheerprocessen van de fabrieken van de Groep. Alle locaties moeten een crisisbeheersplan voor het milieu opstellen dat regelmatig wordt gecontroleerd en ondersteund door vervuilingsbeperkende investeringen, zoals in opvangbekkens en afvoerleidingen, die vervuiling helpen voorkomen, en in kits voor gebruik bij noodinterventies (verontreinigingsdammen, verplaatsbare afsluiters, etc.). Deze uitrusting wordt getest tijdens speciale verificatie-oefeningen.

Continue toezicht op asbest

De asbestbewaking maakt integraal deel uit van het beleid van de Groep en is opgenomen in de audit tools die worden gebruikt bij de beoordeling voor het interne EHP-label.

Installaties geclassificeerd voor de bescherming van het milieu (ICPE)

Dit betreft het merendeel van de productielocaties van Nexans in Frankrijk. De belangrijkste punten die moeten worden gecontroleerd en gerapporteerd, zijn afvalbeheer, geluidshinder, water- en bodemverontreiniging en broeikasgasemissies.
 

Continue waakzaamheid tegen alle vervuiling

De ISO 14001-certificatie en de bijbehorende controles dragen bij aan onze inspanningen om de ecologische voetafdruk van de Groep te verkleinen en de risico's op vervuiling te beperken. Met dit in gedachten heeft de Groep de vervuilingsbronnen geanalyseerd die door elk van haar activiteiten worden veroorzaakt en heeft ze talrijke maatregelen getroffen die in overeenstemming zijn met de regelgeving.

 • Continugietinstallaties: bewerking en controle van de rook afkomstig van de continugietovens en opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen (zuur, enz.).
 • Metallurgie: verwerking en filtering van emulsies gebruikt voor draadtrekken.
 • Kabelfabricage: recycling van bij het extrusieproces gebruikt water, filtering van de emissies in de lucht en verwerking van de oplosmiddelen die worden gebruikt voor de opslagruimten en extractiekappen.
 • Productie van compounds: toepassing van specifieke maatregelen op alle sites waar verontreinigende stoffen zoals peroxide, siliconen en weekmakers worden gebruikt (bv. ventilatie en lekbakken).

Nexans heeft ook een reeks initiatieven genomen om het volgende te verminderen:

 • lozingen in het waternet: om het risico op accidentele lozingen te voorkomen;
 • lozingen in de bodem: door gebruik te maken van insluitingstanks en noodinterventiekits om lekkages of geleidelijke verontreiniging te voorkomen
 • luchtemissies: luchtverontreiniging voorkomen door het gebruik van fijnstoffilters (VOS, enz.)
 • geluidshinder en trillingen: het geluid tot een minimum beperken door voortdurende metingen, specifieke training en flexibele werktijden.

Fret 21 systeem

Transport is bij Nexans de derde grootste veroorzaker van CO₂-uitstoot. Daarom is Nexans in 2020 toegetreden tot het FRET 21 charter van ADEME om de CO₂-uitstoot van het vrachtvervoer tussen de Franse en Belgische fabrieken en de buurlanden te verminderen. Om de doelstelling van ten minste 5% vermindering tegen 2022 te bereiken, hebben we besloten om onze ladingen te optimaliseren en ons te richten op verandering van vervoerwijze (van de weg naar het spoor).

Onze drie actiepijlers zijn

 • beladingsgraad, rekening houdend met het feit dat een hogere beladingsgraad zowel het aantal ritten als het brandstofverbruik vermindert;
 • verantwoord inkopen, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan goedgekeurde leveranciers die zijn opgenomen in het MVO-handvest van Nexans Leveranciers, of die het label "CO₂ Objective" dragen;
 • de vervoerwijze, waaronder deels wijzigen van wegvervoer naar spoor, deze energiecombinatie bevordert het gebruik van koolstofvrije elektriciteit.
Fret 21, Nexans
Eerste resultaten

In 2020 heeft Nexans haar uitstoot met 4,66% verminderd ten opzichte van het gedefinieerde uitgangspunt, d.w.z. 100 vrachtwagens minder op de weg.

In 2021 heeft Nexans haar uitstoot met 4,2% verminderd. Dit resultaat is in lijn met de doelstelling van de Groep om haar uitstoot van broeikasgassen met 4,2% per jaar te verminderen.

We zijn van plan om de reikwijdte van sommige van de reeds uitgevoerde acties uit te breiden naar de 120.000 verzendingen van de Groep binnen Europa, en om weg-zeevervoer in te voeren voor sommige van onze transportstromen. En daarna breiden we dit uit over de hele wereld!

“ De FRET21-operatie is mede een succes dankzij de samenwerking tussen de MVO- en (transport)inkoopafdeling, het gebruik van uitstekende meet- en monitoringtools, maar bovenal... de durf om te starten! ”

Marie Letailleux

MVO Manager bij Nexans

“ Tijdens mijn bezoek aan Nexans heb ik uit de eerste hand kunnen vaststellen hoe de hele Groep werd aangespoord om bij te dragen aan koolstofneutraliteit door te streven naar een vermindering van de uitstoot door industriële activiteiten, zakenreizen en bij goederenvervoer. ”

Aurélien Schuller

ADJUNCT-DIRECTEUR VAN DE AFDELING MOBILITEIT EN ENERGIE BIJ CARBONE 4

Enorme besparing van grondstoffen

In ons milieu- en risicobeheer staat duurzaamheid centraal, zodat bij onze industriële processen minder grondstoffen noodzakelijk zijn.

Hernieuwbare energie

Een speciale werkgroep, samengesteld uit Operationele, Innovatie, Purchase en MVO afdelingen, stelt een gezamenlijke aanpak voor om de CO2-uitstoot te verminderen en energiebesparing te realiseren. Dit omvat de aankoop en productie van hernieuwbare energie op de vestigingen en tevens de verbetering van de energie-efficiëntie. Daartoe is een driemaandelijks registratiesysteem voor het energieverbruik (elektriciteit, gas en stookolie) op onze industriële vestigingen opgezet. Zo zijn verschillende fabrieken van de Groep begonnen met het vervangen van de traditionele verlichting door energie-efficiëntere leds. Bovendien wordt in sommige landen gebruik gemaakt van hernieuwbare energiebronnen: zonnepanelen in Cortaillod (Zwitserland), zonneverwarming in Suzhou (China), windenergie in Buizingen (België) en fotovoltaïsche panelen in Libanon.

100 %

van de Duitse fabrieken zijn ISO 50001 gecertificeerd

95 %

van de Nexans-sites behaalde een milieucertificaat

100 %

gecertificeerde fabrieken is de doelstelling voor 2030

Windenergie in Buizingen

De eerste Nexans-locatie die door windenergie wordt aangedreven, bevindt zich in België. De twee turbines van 2 MW leveren een jaarlijkse besparing op van 200.000 euro.

Nexans sluit zich aan bij RE100

Nexans heeft zich aangesloten bij het RE100-initiatief van de Climate Group, een wereldwijd initiatief dat 's werelds meest invloedrijke bedrijven bijeenbrengt die de overgang naar 100% hernieuwbare elektriciteit leiden.

Lees het persbericht →

Recycling Service

In 2017 lanceerde Nexans dit recyclingsprogramma waarmee het haar klanten en partners in staat stelt kabelafval van koper en aluminium op verantwoorde wijze af te voeren. De kabels worden opgehaald, vermalen en omgezet in gerecyclede grondstoffen. Volledig traceerbaar en in strikte naleving van regelgeving en wetgeving.

Lees meer over de Recycling Service →

Water voor koelprocessen

Nexans investeert in gesloten koelsystemen, maar ook worden de fabrieken die het meeste water verbruiken onderworpen aan speciale monitoring en actieplannen. Aan deze jaarlijkse monitoring van de locaties zijn sinds 2020 ook extra hulpmiddelen toegevoegd, zodat ontwikkelingen in het waterverbruik beter kunnen worden opgevolgd. Parallel daaraan is eind 2020 een testonderzoek gestart naar het waterbeheer, waarbij gebruik wordt gemaakt van lekdetectoren die op de meters worden geplaatst.

Koper, non-ferrometalen

Nexans spant zich in om het aandeel gerecycled koper dat in haar kabels wordt gebruikt te maximaliseren, met name dankzij haar verticale integratie in de kopermetallurgie. Dit industrieel voordeel draagt bij aan de globale vermindering van de koolstofvoetafdruk van de Groep en het behoud van de natuurlijke koperbronnen.

75 %

WATERRECYCLINGSPERCENTAGE VOOR 52% VAN DE 55 LOCATIES DIE GEBRUIK MAKEN VAN KOELACTIVITEITEN.

23.000 ton

GERECYCLED KOPER IN 2021 (TEGENOVER 24.000 IN 2020), GESMOLTEN IN DE CONTINUGIETERIJEN VAN MONTREAL (CANADA) EN LENS (FRANKRIJK), D.W.Z. ONGEVEER 5% VAN DE BEHOEFTEN VAN ONZE FABRIEKEN.

Duurzame koperproductie stimuleren via de Copper Mark-organisatie

Nexans is actief lid geworden van Copper Mark, de organisatie die streeft naar een duurzame koperproductie en waarvan de MVO-prioriteiten die van Nexans weerspiegelen, d.w.z. het actief bevorderen van verantwoorde productie. De Groep is uitgenodigd om deel te nemen aan de drie werkgroepen van Copper Mark - Zorgvuldigheid, Techniek en Transparantie - die een framework bieden voor de samenwerking tussen stakeholders over huidige en toekomstige richtlijnen inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid, milieuverantwoordelijkheid, bestuur, ethiek en innovatie.

Lees het persbericht  →

 

Onze voorbeeldfunctie ten aanzien van het klimaat

Het Nexans Klimaatplan is vastgesteld in overeenstemming met de akkoorden van Parijs, waarin de doelstelling is opgenomen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Het Nexans Klimaatplan werd ter gelegenheid van Klimaatdag in september 2020 gepresenteerd. Het streeft naar koolstofneutraliteit tegen 2030 en omvat een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 4,2% (ten opzichte van 2019, referentiejaar). Dit geldt voor scopes 1 en 2 en een deel van scope 3, evenals voor het vervoer van grondstoffen. Ook in het strategisch plan: 100% van de R&D-projecten gericht op de energietransitie en duurzame elektrificatie, Het wagenpark voor 100% over schakelen op hybride of elektrische voertuigen en 100% van het productieafval te recyclen.

Er is een speciaal team samengesteld om deze roadmap te coördineren en de voortgang te bewaken. Het wordt geleid door de CSR-afdeling en vertegenwoordigers van de afdelingen Industrie, Inkoop en Techniek, en gesponsord door de Corporate Executive Vice President Innovation, Services & Growh (een lid van het Executive Committee van Nexans).

Bewustmaking van het personeel

Er is een intense bewustmakingscampagne over de doelstellingen en het strategisch plan van Nexans om bij te dragen aan koolstofneutraliteit.

Zo werd er in september 2020 een speciale editie van een intern magazine gewijd aan de Klimaatdag, gevolgd door een bewustmakingscampagne in de vorm van "Wist u dat?"-affiches en wereldwijd gefilmde interviews over de acties die medewerkers voor het milieu ondernemen.

Een ander jaarlijks evenement dat de Groep samenbrengt, is de Fresque du Climat. Dit educatieve, ludieke en collaboratieve initiatief in de vorm van workshops bracht groepen collega's samen en belichtte de verbanden tussen klimaatverandering en menselijke activiteiten.

100
%
hybride of elektrische voertuigen

Wagenpark voor werknemers

Het leasewagenpark van Nexans is tegen 2030 overgeschakeld op hybride of elektrische voertuigen.

Neem contact op

Onderwerpen waarover je meer informatie wenst:

*Verplichte velden

Controleer je invoer en probeer opnieuw

Een e-mailadres moet een @ bevatten

Bescherming Persoonsgegevens

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of het gebruik daarvan voor direct marketing of commerciële doeleinden

Bedankt !

Bedankt voor je bericht. Wij nemen snel contact met je op.

Fout

Er is een fout opgetreden, probeer later opnieuw.

Sluiten