Gebruiksvoorwaarden

Alle rechten voorbehouden © Copyright Nexans, Parijs, Frankrijk.
Het is u niet toegestaan om pagina's, gegevens, elementen of documenten die door Nexans worden gepubliceerd op de het wereldwijde web, gedeeltelijk of volledig mee te delen, te kopiëren en te reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nexans.
Indien Nexans deze voorafgaande toestemming zou geven, zou Nexans deze geven op voorwaarde dat van alle door u gemaakte kopieën van deze documenten of uittreksels daarvan, alle eigendomsrechtvermeldingen, met inbegrip van deze auteursrechtvermelding, behouden zullen worden.

AUTEURSRECHTWETGEVING
Alle elementen van de Nexans-website vallen afzonderlijk en als geheel onder de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom, auteursrecht en merkenrecht. Hetzelfde geldt voor zowel de vorm van de Nexans-website als de inhoud ervan (handelsmerk, teksten, afbeeldingen, illustratie, ...). Deze elementen zijn de exclusieve eigendom van Nexans of zijn onder licentie van Nexans en Nexans is de enige geautoriseerde gebruiker van dergelijke elementen.

Alle handelsmerken op de Nexans-website zijn eigendom van Nexans of van ondernemingen van de Nexans-groep. Het is ten strengste verboden om ze alleen of gecombineerd te gebruiken of te reproduceren, in welke hoedanigheid dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nexans. De niet-naleving van dergelijk verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Andere intellectuele eigendomsrechten
Merk op dat alle op de website beschreven producten, processen of technologieën onderworpen kunnen zijn aan andere intellectuele eigendomsrechten die voorbehouden zijn aan Nexans of een derde partij. Geen enkel recht op gebruik van dergelijk intellectueel eigendomsrecht wordt ingevolge hiervan verleend.

Disclaimer
Nexans biedt toegang tot internationaal gebruikte Nexans-gegevens en kan derhalve verwijzingen bevatten naar Nexans-producten, -programma's en -diensten die niet beschikbaar zijn in uw land. Dit betekent niet dat Nexans van plan is om dergelijke producten, programma's en diensten in uw land aan te bieden.
Hoewel er redelijke zorg is besteed aan het verzamelen en weergeven van de informatie die erin is vervat, kan deze informatie onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Deze informatie wordt gegeven "ZOALS ZE IS" ZONDER ENIGERLEI GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET NIET INBREUK MAKEN OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. VERDER WORDT ER GEEN GARANTIE GEGEVEN MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, NUT, HET ACTUELE KARAKTER, HET GEBRUIK OP ENIGE WIJZE DOOR GEBRUIKERS VAN INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS OP DE WEBSITE EN NEXANS WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR FOUTEN OF WEGLATINGEN DAARIN. Nexans garandeert evenmin dat dergelijke informatie en/of gegevens geen inbreuk maken op auteursrechten of andere eigendomsrechten van derden. Een partij die goederen wil kopen, mag er niet op vertrouwen en moet specifiek navraag doen over de aard van de goederen en de geschiktheid ervan voor het gebruik waarvoor ze bedoeld zijn. Nexans is van mening dat de bedrijfs- en financiële informatie die het op het web heeft geplaatst, nauwkeurig was op de datum waarop deze werd ingediend bij de relevante regelgevende instantie of anderszins werd gepubliceerd. Het op het web plaatsen van dergelijke informatie impliceert niet dat er geen verandering heeft plaatsgevonden sinds de datum waarop de informatie werd ingediend of dat de informatie nauwkeurig is op elk moment na de datum waarop deze werd ingediend of anderszins werd gepubliceerd. Wijzigingen kunnen periodiek zonder kennisgeving worden aangebracht aan de hierin vermelde informatie en zullen worden opgenomen in nieuwe uitgaven. Nexans kan ten alle tijde zonder kennisgeving verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in de beschreven producten, programma's of diensten. Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving kan Nexans in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, ongeacht de reden, oorsprong, aard of gevolgen ervan, die voortvloeit uit het gebruik van de Nexans-website of die verband houdt met een dergelijk bezoek of het gebruik van programma's die ter beschikking worden gesteld op de Nexans-website, meer bepaald, en zonder beperking, voor winstderving, onderbreking van activiteiten of verlies van software of gegevens. De meeste informatie op de website is in verschillende talen vertaald. Dergelijke vertalingen zijn alleen bedoeld voor informatiedoeleinden en alleen de Engelse versie is bindend.

Hyperlinks
Hyperlinks op deze website zijn alleen bedoeld voor informatiedoeleinden. Nexans geeft geen enkele garantie, noch uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de juistheid, volledigheid en/of geschiktheid voor welk gebruik dan ook van de informatie en/of gegevens die opgenomen zijn op de Nexans-website en waartoe de Nexans-website toegang verleent via de voornoemde hyperlinks. Nexans garandeert evenmin dat dergelijke informatie en/of gegevens geen inbreuk maken op auteursrechten of andere eigendomsrechten van derden. Bijgevolg kan Nexans in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het voorgaande.

COOKIES
Een cookie is een stukje informatie in de vorm van een heel klein tekstbestand dat op de harde schijf van een internetgebruiker wordt geplaatst. Een cookie wordt gegenereerd door een webpaginaserver, die in feite de computer is die een website aanstuurt. De informatie die de cookie bevat, wordt door de server ingesteld en kan door die server worden gebruikt wanneer de gebruiker de website bezoekt. Een cookie kan worden beschouwd als de identiteitskaart van een internetgebruiker, die een website vertelt wanneer de gebruiker terugkomt. Cookies kunnen op verschillende plaatsen op deze website gevonden worden en dienen uitsluitend voor technische doeleinden en/of voor het traceren van het gebruik van de website door gebruikers. U kunt zich verzetten tegen het plaatsen van cookies via uw browserinstellingen (raadpleeg de gebruikshandleiding van uw browser). U kunt cookies ook elk apart en op elk moment verwijderen (raadpleeg de gebruikshandleiding van uw browser). U vindt meer informatie op www.AboutCookies.org. Wilt u bijkomende informatie over dit thema, lees dan het gedeelte over ons cookiebeleid.

PRIVACY
Nexans hecht veel belang aan privacy. Daarom geeft dit Privacybeleid een overzicht van de soorten persoonlijke informatie die wij verzamelen wanneer u een Nexans-website gebruikt en enkele stappen die wij ondernemen om deze te beschermen. Deze principes zijn van toepassing op de persoonlijk identificerende informatie waar wij om vragen en die u verstrekt. Hiermee bedoelen we informatie die u als individu identificeert, zoals uw naam, fysiek adres, e-mailadres of andere contactgegevens.

GEGEVENSVERZAMELING
Voor het browsen door onze website en de meeste andere diensten is geen persoonlijk identificerende informatie vereist.

Om u producten of diensten aan te kunnen bieden die mogelijk voor u interessant zijn, kunnen we u in bepaalde secties van de site om 'persoonlijke' informatie vragen die u identificeert, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw voornaam, familienaam, e-mailadres of andere contactgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt: jobtitel, functie, land, taalvoorkeur, zakelijk telefoonnummer, mobiel nummer, faxnummer, interessevelden, bedrijfsnaam, bedrijfstype, bedrijfsadres, aantal werknemers.

Gebruikers van de website kunnen ervoor kiezen om geen persoonlijke informatie in te voeren.

Nexans kan beperkte niet-persoonlijk identificerende informatie verzamelen die uw browser genereert wanneer u een website bezoekt. Deze loginformatie omvat uw Internet Protocol (IP) adres, browsertype en –taal, de datum en tijd van uw zoekopdracht en een of meer cookies die uw browser uniek kunnen identificeren. We gebruiken deze informatie om het gebruikersgedrag beter te begrijpen en om ons aanbod verder te verbeteren. Wanneer we persoonlijk identificerende informatie nodig hebben, zullen we u informeren over de soorten informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken. We hopen dat dit u zal helpen om een weloverwogen beslissing te nemen over het delen van uw persoonlijke informatie met ons. Het is dan aan u om te beslissen of u de informatie wilt verstrekken of niet.

Merk op dat uw gegevens, zodra u zich registreert op de website, opgeslagen worden zo lang als uw account op de website actief blijft. Echter, indien Nexans over een periode van 24 maanden geen activiteit merkt, dan zal uw account als 'inactief' worden geklasseerd en zullen uw gegevens worden geanonimiseerd.

GEBRUIK EN OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Gegevens die beschikbaar zijn voor Nexans worden gebruikt voor het technisch beheer van onze website, voor het beantwoorden van uw directe vragen en kunnen ook worden gebruikt om u aanvullende informatie te verstrekken in verband met inhoud die online wordt bekeken. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor marketingcommunicatie. Alle marketingmails bevatten links om uit te schrijven of u kunt dit te allen tijde aanvragen door te mailen naar de contactgegevens die onderaan opgenomen zijn.

INFORMATIE-UITWISSELING
In sommige omstandigheden kunnen rechtstreekse contractuele partners van Nexans, zoals externe agentschappen/externe partners (bijvoorbeeld een organisator van evenementen die optreedt namens Nexans of een van de aangesloten ondernemingen) toegang hebben tot beperkte informatie die noodzakelijk is om contact met u op te nemen. We zullen er te allen tijde voor zorgen dat contractuele partners van Nexans een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming toepassen.

Verder dan het bovenstaande zullen geen persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden. Wij verkopen of verzenden uw persoonlijk identificerende informatie niet aan andere bedrijven of individuen, tenzij wij daarvoor uw toestemming hebben. Wij kunnen dergelijke informatie delen in een van de volgende beperkte omstandigheden:

  • Wij hebben uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor.
  • Wij verstrekken dergelijke informatie aan vertrouwde bedrijven of personen met als enig doel uw verzoek namens ons te verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid en passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.
  • Wij concluderen dat wij wettelijk verplicht zijn daartoe.
  • Wij kunnen op onze website verzamelde persoonlijke informatie opslaan en verwerken in elk land waarin Nexans of onze hostingproviders faciliteiten hebben. Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met de overdracht van uw informatie tussen deze faciliteiten, met inbegrip van deze die zich buiten uw land bevinden.
  • Wij kunnen geaggregeerde informatie, die geen persoonlijk identificerende informatie bevat, delen met anderen.

INFORMATIEVEILIGHEID
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om ons te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Wij beperken de toegang tot uw persoonlijk identificerende informatie tot de Nexans-medewerkers die deze informatie nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen of om onze diensten te leveren.

RECHT OP INFORMATIE
In overeenstemming met Artikel 4(7) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, zijn we klaar om tegemoet te komen aan elke vraag van de gebruikers van onze website met betrekking tot hun uitgebreide individuele rechten onder de GDPR:

  • Het recht om te worden vergeten: u mag uw account op elk moment stopzetten, in welk geval wij uw account en alle bijbehorende gegevens permanent zullen wissen.
  • Het recht van bezwaar: u kunt ervoor kiezen om uw gegevens niet te laten opnemen in onze data-onderzoeken door eenvoudigweg de privacyinstelling in uw account te wijzigen.
  • Het recht op rectificatie: u hebt te allen tijde toegang tot de instellingen van uw Nexans-account en kunt op elk moment uw accountinformatie verbeteren of aanvullen. U kunt ook op elk gewenst moment contact opnemen met contact.privacy@nexans.com. om toegang te krijgen tot de informatie die wij over u hebben of deze te verbeteren, aanvullen of wissen zoals uitgelegd in ons Privacybeleid.
  • Het recht van inzage: ons Privacybeleid beschrijft welke gegevens we bewaren en hoe we ze gebruiken. Indien u specifieke vragen heeft over bepaalde gegevens, kunt u op elk gewenst moment contact opnemen met contact.privacy@nexans.com
  • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens: we zullen uw accountgegevens op elk gewenst moment naar een derde exporteren op uw verzoek.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. De verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met Artikel 4(7) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU kan gecontacteerd worden via contact.privacy@nexans.com of via ons postadres, ter attentie van de "Functionaris voor Gegevensbescherming" (Data Protection Officer).

Links
De externe sites die linken naar de Nexans-websites worden ontwikkeld door mensen over wie Nexans geen controle uitoefent. Deze andere sites kunnen op uw computer hun eigen cookies plaatsen, gegevens verzamelen of persoonlijke informatie opvragen.

Wijzigingen in dit Beleid
Merk op dat dit Privacybeleid van tijd tot tijd zal wijzigen. We zullen deze wijzigingen in ieder geval op deze pagina publiceren en als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we ook een meer opvallende kennisgeving doen. Elke versie wordt bovenaan de pagina vermeld. Eerdere versies van dit Privacybeleid worden bewaard in een archief dat u kunt raadplegen. Dit beleid werd voor het laatst bijgewerkt in mei 2018. Als u nog vragen hebt, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Toepasselijke wetgeving
Deze juridische kennisgeving valt onder de Franse wetgeving, zonder rekening te houden met de bepalingen ervan inzake wetsconflicten.

Contactgegevens

Website beheerder
Nexans, société anonyme
4 allée de l’Arche
CS70088
92070 Paris La Défense Cedex - Frankrijk
RCS Paris 393 525 852
Directeur publicatie: Christopher Guérin

Site hosting
oXya France
21 rue Camille Desmoulins
92130 Issy Les Moulineaux – Frankrijk

Neem contact op

Onderwerpen waarover je meer informatie wenst:

*Verplichte velden

Controleer je invoer en probeer opnieuw

Een e-mailadres moet een @ bevatten

Bescherming Persoonsgegevens

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of het gebruik daarvan voor direct marketing of commerciële doeleinden

Bedankt !

Bedankt voor je bericht. Wij nemen snel contact met je op.

Fout

Er is een fout opgetreden, probeer later opnieuw.

Sluiten