Aanpassing Bouwbesluit 2012 zorgt voor nieuwe eisen Brandeigenschappen kabels

De wijzigingen worden ook verwerkt in de NEN 8012:2020, zoals nieuwe rookeisen voor brandklasse Dca

In Nederland zijn voor kabels die toegepast worden in verschillende gebruiksfuncties brandclassificaties vastgelegd in de NEN 8012. De aangekondigde aanpassing van het Bouwbesluit zal ervoor zorgen dat in bepaalde situaties afwijkende classificaties worden voorgeschreven dan opgenomen in de NEN 8012. Het voorstel van de aanpassing van het Bouwbesluit eist een minimale rook-classificatie van s2 in plaats van s3 waar Dca vereist is.

logoRijksoverheidIn 2017 is het product kabel toegevoegd aan de European Construction Products Regulation (CPR). Daarmee is de verplichting voor fabrikanten en importeurs ontstaan kabels voor toepassing in bouwwerken te classificeren op brandgedrag om ze in Europa op de markt te mogen brengen. Alleen met de juiste overeenkomstige CE-markering mogen kabels voor toepassing in bouwwerken toegepast worden. De normcommissie heeft deze brandclassificaties vastgelegd in de NEN 8012:2015

Volgens de regels van de Europese Unie moet elke lidstaat minimale eisen voor het brandgedrag van bouwproducten in de wetgeving opnemen. Tot op heden heeft onze overheid nog niet aan deze verplichting voldaan. Om hieraan te voldoen heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een voorstel gedaan om het brandgedrag voor kabels op te nemen in het Bouwbesluit 2012. Over deze wijzigingen zijn Kamervragen gesteld waardoor de invoering vertraagd werd, maar na beantwoording door de minister is het voorstel alsnog aangenomen en voldoet Nederland aan de Europese regelgeving. 

In Nederland zijn brandclassificaties voor verschillende situaties vastgelegd in de NEN 8012. De aangekondigde wijziging van het Bouwbesluit schrijft in bepaalde situaties afwijkende classificaties voor dan in de huidige NEN 8012:2015. Hierdoor is het noodzakelijk om de NEN 8012:2015 aan te passen. In de nieuwe NEN 8012 zullen daarom zowel de wettelijk bepalingen van het aangepaste bouwbesluit worden opgenomen en zal de huidige inhoud van de NEN 8012:2015 aangepast worden zodat deze aan de minimale eisen van het bouwbesluit voldoet. 

Impact wijziging bouwbesluit 
De prestatie-eis met betrekking tot het brand- en rookgedrag van kabels zal in het Bouwbesluit 2012 worden geïmplementeerd, door de aansturingstabel 2.66 uit te breiden en artikel 2.69a toe te voegen. Aan de tabel worden kolommen toegevoegd waarin de classificatie voor kabels per gebruiksfunctie wordt opgenomen. Hierin wordt onderscheid gemaakt naar extra beschermde vluchtwegen, beschermde vluchtwegen en overige ruimtes. Tevens zal onderscheid worden gemaakt of kabels geïnstalleerd zijn grenzend aan de binnenlucht of aan de buitenlucht. Dus per gebruiksfunctie ontstaan 6 verschillende classificaties. 

Met de aangepaste regelgeving krijgen de hoofdklassen Dca, Cca of B2ca een aanvullende classificatie voor rook s1 of s2, zodat deze overeen komen met de classificatie van overige bouwmaterialen. De aanvullende klassen voor zuurgraad van de rookgassen en vallende brandende druppels worden nog niet meegenomen. Voor de NEN 8012:2015 houdt dit in dat de minimale rook-classificatie van Dca moet voldoen aan s2 in plaats van s3. Dit zijn voornamelijk situaties grenzend aan de binnenlucht en waar een eis geldt voor rook- en brandclassificaties. Daarnaast blijven er situaties geldig waar kabels met de rookklasse s3 nog steeds mogen worden toegepast. 

Betekenis van Europese rookklassen :

Rookklasse Rookontwikkeling
s1 Gering
s2 Gemiddeld
s3 Sterk

Wanneer is deze aanpassing van kracht? 
Inmiddels zijn door de minister de Kamervragen beantwoord en heeft de Kamer ingestemd met het wijzigingsvoorstel. De wijziging zal naar verwachting vanaf 1 januari 2020 geldig zijn. Deze aanpassingen zijn dan niet per direct verplicht, dit is geldend vanaf het moment waarop een aanvraag voor een bouwvergunning als onderdeel van de omgevingsvergunning wordt ontvangen door het bevoegd gezag (zie hiervoor Bouwbesluit 2012, hoofdstuk 9, Overgangs- en slotbepalingen). Voor afgegeven bouwvergunningen is de datum van de afgifte van de bouwvergunning bepalend dus voor bouwwerken in uitvoering geldt dit niet.  

Dit resulteert in een geleidelijke overgang. Dit wijkt af ten opzichte van de invoering CPR, waarbij een vastgelegde overgangsperiode van een jaar gold met een harde deadline. 

Nexans is op dit moment al gestart met aanpassing van het portfolio zodat de introductie vlekkeloos kan verlopen.