De nieuwe Europese verordening voor bouwproducten (CPR)

NEN8012_banner_EN

Op 1 juli 2013 is de Europese verordening voor bouwproducten, de Construction Products Regulation (CPR) ingegaan. CPR is bedoeld om betrouwbare informatie over bouwproducten met betrekking tot hun prestaties te verstrekken. Dit wordt bereikt door middel van een ‘gemeenschappelijke technische taal’, die uniforme bepalingsmethoden voor de prestaties van bouwproducten aanreikt. CPR zorgt voor het vrije verkeer van alle bouwproducten binnen de EU door een harmonisatie van de nationale wetgevingen met betrekking tot de essentiële eisen van toepassing op deze producten op het gebied van gezondheid en veiligheid.

De nieuwe regelgeving heeft niet alleen gevolgen voor fabrikanten, maar ook voor importeurs, distributeurs en eindgebruikers. Vanaf de ingangsdatum geldt voor bouwproducten de verplichting om bij de CE-markering een zogenaamde prestatieverklaring op te stellen. Het gaat om bouwproducten die onder een Europese geharmoniseerde productnorm vallen en waarvan de overgangsperiode (co-existentieperiode) inmiddels verstreken is.

CPR_banner_green_nl_nl

Ook kabels vallen onder deze CPR met betrekking tot hun gedrag bij brand. Op 10 juli 2015 verscheen in het Publicatieblad van de Europese Unie de geharmoniseerde norm EN 50575:2014, die de eisen specificeert betreffende het brandgedrag van kabels die gebruikt worden in bouwwerken. Het betreft hier elektriciteitskabels en communicatiekabels met geleiders van metaal en glas (glasvezel), voor vaste installatie in bouwwerken, zowel gebouwen als civieltechnische werken. Kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende brandklassen. CPR biedt de EU-lidstaten een gemeenschappelijke taal voor het opstellen van hun brandveiligheidwetgeving. De regelgevende instanties van de afzonderlijke lidstaten bepalen zelf aan welke prestatieniveaus moet worden voldaan.

Op basis van hun gedrag bij brand worden kabels onderverdeeld in twee categorieën: Kabels met verbeterd gedrag bij brand (‘reaction to fire’) en kabels met functiebehoud (‘resistance to fire’).

De nieuwe norm heeft betrekking op hoe kabels reageren bij brand en in welke situatie welke brandclassificatie moet worden toegepast. Normen voor functiebehoud en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen volgen in een later stadium.

Gerelateerde normen en beproevingsmethoden die ook gepubliceerd werden:

  • EN 13501-6: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag op elektrische kabels
  • CLC/TS 50576: Elektrische leidingen - Verbrede toepassing van beproevingsresultaten
  • Beproevingsmethoden EN 50399, EN 60332-1-2, EN 61034-2 en EN ISO 1716

De nieuwe wet- en regelgeving werd op 10 juni 2016 gepubliceerd, met een overgangsperiode van een jaar. De Europese commissie gaf op deze wijze ook voldoende tijd aan alle EU landen om CPR voor kabels te implementeren in hun nationale regelgeving. Sinds 1 juli 2017 is de verordening verplicht.

Uw contactpersoon

Paul Borghouts Product Manager
Telefoon 0031 10 2483426
paul.borghouts@nexans.com