Nieuwe norm: NEN 8012

NEN8012_banner_EN

In Nederland zijn de nieuwe eisen verwerkt in NEN 8012, die de ‘Nederlandse Technische Afspraak NTA 8012’ verving. NEN 8012 is van toepassing op elektrische leidingen en glasvezelleidingen voor het transport van energie, signaal en data in elektrische installaties volgens NEN 1010 in bouwwerken met als doel het ontstaan en de ontwikkeling van brand en rook te beperken.

wat is NEN 8012

NEN 8012 geeft een methodiek voor een keuze van het elektrische of glasvezel leidingtype in de (elektrische) installatie ter beperking van het gevaar van brandvoortplanting en rookontwikkeling (‘reaction to fire’) van en via deze elektrische leidingen. Bovendien wordt in deze methodiek rekening gehouden met het beperken van de gevolgschade van brand, als dat voor de desbetreffende situatie relevant is. Bij deze methodiek worden elektrische en glasvezel leidingen onderverdeeld naar brandklasse, rookklasse, vallende brandende deeltjes en corrosiviteit/zuurgraad van de verbrandingsgassen.

Deze onderverdeling is gebaseerd op de Europese bouwproductenverordening (CPR). Hierin zijn elektrische leidingen geclassificeerd in zeven brandklassen (ca): A, B1, B2, C, D, E en F, in overeenstemming met de klassen A t/m F voor bouwmaterialen. Voor elektrische leidingen en glasvezelleidingen met verbeterd gedrag bij brand (‘reaction to fire’) zijn vier van deze brandklassen (ca) in NEN 8012 relevant: B2, C, D, E. 

De nieuwe brandklassen volgens NEN 8012 :

Brandrisico Classificatie van de kabel
Laag Eca
Middelgroot Dca-s3,d2,a3
Groot Cca-s1,d1,a1
Zeer groot B2ca-s1,d1,a1

Factoren die van invloed zijn op het brandrisico zijn onder meer: het effect van brand op gebruikers (bekendheid met het gebouw, zelfredzaamheid, bedgebied), het effect op materiële zaken (gevolgschade), de bezettingsgraad, aantal mensen, de afwendbaarheid van gevaren (door de wijze van installatie van de elektrische leidingen) en de waarschijnlijkheid op het ontstaan van brand en uitbreiding van brand.

De onderhavige bestaande leidingtypen zullen worden vervangen door een nieuwe generatie leidingtypen met vermelding van de brandclassificatie.

Voorbeelden van nieuwe leidingtypen volgens CPR en NEN 8012:

Bestaande leidingtypen Nieuwe Leidingtypen
YMz1K mbzh YMz1K B2ca
YMz1K mbzh YMz1K Cca
YMvKmb YMvK Dca
VD VD Eca

Voorafgaande aan en tijdens de overgangsperiode van de geharmoniseerde productnorm, waarin CE-markering op grond van CPR, inclusief de aanduiding van de classificatie nog niet verplicht is, is het toelaatbaar leidingtypen toe te passen die voldoen aan de vigerende eisen.

NEN 8012:2015  is tegen betaling te downloaden op de website van de NEN

Uw contactpersoon

Paul Borghouts Product Manager
Telefoon 0031 10 2483426
paul.borghouts@nexans.com